Tận dụng cơ hội dân số vàng ở Việt Nam: Cơ hội, thách thức và các gợi ý chính sách

Thời gian đăng : 31/01/13 - 6:37

Tác giả : TS. Giang Thanh Long
Nhà xuất bản : Quỹ Dân số Liên hợp quốc
Năm xuất bản : 2011
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Chủ đề : Kinh tế phát triển

Số liệu thống kê và dự báo dân số của Liên hợp quốc (2008) cho thấy cơ hội dân số ‘vàng’ ở Việt Nam bắt đầu từ năm 2010 và sẽ kéo dài trong khoảng 30 năm. Đây thực sự là cơ hội ‘vàng’ để Việt Nam đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, sử dụng nguồn lao động dồi dào cho tăng trưởng và phát triển kinh tế, tập trung tiếp tục cải thiện sức khoẻ, đặc biệt là sức khoẻ sinh sản cho thanh niên, vị thành niên và chuẩn bị một hệ thống an sinh xã hội bao phủ rộng và có hiệu quả. Dựa trên các số liệu thống kê từ các cuộc Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở giai đoạn 1979-2009 cùng với các dự báo dân số gần đây, báo cáo này phân tích quá trình biến đổi cơ cấu tuổi dân số Việt Nam trong quá khứ và tương lai. Tiếp đó, báo cáo tập trung phân tích những thuận lợi (cơ hội) và thách thức cũng như khuyến nghị với bốn nhóm chính sách là (i) giáo dục và đào tạo; (ii) lao động, việc làm và nguồn nhân lực; (iii) dân số, gia đình và y tế; và (iv) an sinh xã hội.

 

Sản Phẩm Liên Quan