Tác động già hóa dân số đến quỹ hưu trí, ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Thời gian đăng : 09/11/14 - 3:41

Ngày 27 tháng 10 năm 2014, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) đã phê duyệt Danh mục 75 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2014 theo Quyết định số 109/QĐ-HĐQL-NAFOSTED. Trong danh sách có đề tài “Tác động già hóa dân số đến quỹ hưu trí, ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam” của PGS. TS Giang Thanh Long.

Xem thông tin chi tiết về Quyết định 109/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Sản Phẩm Liên Quan