Thông báo tuyển sinh Khóa học: Mô hình số liệu chuỗi thời gian trong phân tích và dự báo

Thời gian đăng : 01/08/12 - 9:48

Mục tiêu khóa học: nhằm cung cấp cho người học kiến thức hiện đại và kỹ năng thực hành trong phân tích và dự báo kinh tế – tài chính sử dụng số liệu chuỗi thời gian.

Điều kiện tham dự:  Người học cần có kiến thức cơ bản về mô hình hồi quy

Phương pháp học

  • Lý thuyết kết hợp với thực hành máy tính
  • Vận dụng trên các ví dụ thực tiễn
  • Thảo luận – trao đổi

Kết quả dự kiến: Sau khóa học, học viên có thể

  • Sử dụng EVIEWS để phân tích thống kê chuỗi thời gian trong kinh tế và tài chính
  • Lựa chọn đúng đắn dạng mô hình phù hợp với số liệu và vấn đề kinh tế đang nghiên cứu
  • Khai thác kết quả ước lượng để đưa ra các phân tích – khuyến nghị thích hợp
  • Sử dụng thành thạo phần mềm Eviews (Stata ) trong quá trình ước lượng – kiểm định mô hình

Nội dung khóa học:

 

Buổi

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

1

8h30 – 11h30

28/7/2012

Các mô hình chuỗi thời gian đơn biến  (AR, MA và ARMA) Có nhắc lại kinh tế lượng cơ bản
2

14h00 – 17h00

28/7/2012

Tính dừng của chuỗi thời gian và kiểm định ADF Kết hợp thực hành
3

8h30 – 11h30

29/7/2012

Mô hình chuỗi thời gian đa biến (VAR)
4

18h00 – 21h00

31/7/2012

Mô hình hoá phương sai: Các mô hình ARCH-GARCH
5

18h00 – 21h00

2/8/2012

Thực hành với bài tập tình huống Sử dụng số liệu kinh tế và tài chính

 

 

 

Sản Phẩm Liên Quan