Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo ngắn hạn: Kinh tế lượng và phân tích số liệu sử dụng Stata

Thời gian đăng : 01/08/12 - 9:43

Mục tiêu khóa họcMục tiêu chính của khóa học là nhằm cũng cấp các công cụ và kỹ năng cơ bản trong việc phân tích số liệu và hồi quy sử dụng phần mềm Stata. Bên cạnh các phương pháp thống kê mô tả thường được sử dụng, các mô hình hồi quy cơ bản và các phương pháp kiểm định giả thuyết thông kê cũng sẽ được giới thiệu trong khóa học này.

Điều kiện tham dự

Trước khi tham dự khóa học, học viên nên sử dụng thành thạo Excel hoặc phần mềm cơ sở dữ liệu như SPSS và có kiến thức cơ bản về thống kê.

Giảng viên

[[TS. Nguyễn Việt Cường]], Viện Chính sách Công và Quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nội dung

 • Giới thiệu cơ sở dữ liệu sử dụng trong khóa học (có thể là Điều tra Mức sống hộ gia đình hay Điều tra doanh nghiệp, tùy thuộc vào yêu cầu của học viên).

 • Hướng dẫn các phương pháp phân tích thống kê mô tả sử dụng Stata.

 • Giới thiệu kiến thức cơ bản về hồi quy (kinh tế lượng) và phân tích hồi quy sử dụng Stata.

Phương pháp đào tạo

 • Giới thiệu lý thuyết;

 • Thực hành trên máy tính;

 • Làm bài tập, thực hành và làm việc theo nhóm.

 • Trình bày kết quả phân tích của nhóm và thảo luận với giảng viên.

Học viên được thực hành dựa vào các bộ dữ liệu thực tế của Việt Nam (Điều tra Hộ gia đình hoặc Điều tra Doanh nghiệp). Các học viên làm việc theo nhóm, làm bài tập và trình bày kết quả để giáo viên và các nhóm khác thảo luận. Ví dụ nhóm có thể thực hiện nghiên cứu về phân tích tác động của giáo dục lên tiền lương và trình bày kết quả ở lớp.

Kết quả

Sau khóa học, các học viên sẽ có thể :

 • Hiểu cấu trúc của các bộ cơ sở dữ liệu.

 • Biên tập dữ liệu sử dụng Stata

 • Phân tích thống kê mô tả sử dụng Stata.

 • Hiểu ý nghĩa và mục đích của hồi quy

 • Hiểu và đọc được kết quả từ phân tích hồi quy

 • Phân tích hồi quy và kiểm định cơ bản sử dụng Stata

Thời gian học

Thời gian khóa học là 5 ngày với nội dung (dự kiến) như sau:

Ngày

Buổi

Chủ đề

Ngày 1 Sáng Giới thiệu cơ sở dữ liệu
Giới thiệu Stata
Các câu lệnh cơ bản trong Stata
Chiều Log-file và do-file trong Stata
Phân tích thống kê mô tả
Ngày 2 Sáng Phân tích thống kê mô tả
Chiều Biên tập số liệu trong Stata
Ngày 3 Sáng Biên tập số liệu trong Stata
Chiều Đồ thị trong Stata
Ngày 4 Sáng Hồi quy và kiểm định giả thuyết sử dụng Stata
Chiều Làm việc nhóm để phân tích một bài tập nghiên cứu thực tế
Ngày 5 Sáng Làm việc nhóm để phân tích một bài tập nghiên cứu thực tế
Chiều Các nhóm trình bày kết quả bài tập và thảo luận

 

 

Sản Phẩm Liên Quan