CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Thời gian đăng : 21/12/15 - 5:00

Thực hiện theo Quyết định 368/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015 – 2017, Trường Đại học Kinh tê Quốc dân công bố Danh sách các chương trình liên kết đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong đó, Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan do Viện Chính sách Công và Quản lý  thực hiện quản lý là một trong những chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài được công nhận.

Xem Danh sách các chương trình liên kết đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại: http://neu.edu.vn/ViewHopTacQuocTe.aspx?ID=1284

Hiện nay  Viện Chính sách Công và Quản lý  thực hiện quản lý 2 chương trình đào tạo thạc sỹ: (1) Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan – là Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành Kinh tế Phát triển liên kết với Đại học Erasmus của Hà Lan đã đạo tạo được 22khoá (2) Chương trình An sinh xã hội quốc tế (ISPS) – là Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành An sinh xã hội liên kết với Đức do Tổ chức GIZ (Đức) tài trợ, hiện đang trong quá trình xây dựng đề án chương trình cao học. Với sự tài trợ của tổ chức GIZ, trong năm 2015, , Viện CSC và QL đã đào tạo được một lớp ngăn hạn với đối tượng học viên là người Việt Nam và Philippin  và năm 2016 sẽ tổ chức tiếp 1 lớp ngắn hạn vào tháng 8 tại Viện CSC và QL.

Sản Phẩm Liên Quan