Giới thiệu

Viện Chính sách Công và Quản lý, tiền thân là Trung tâm Kinh tế Phát triển và Chính sách công Việt Nam – Hà Lan, được thành lập theo quyết định số: 1717/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 11 tháng 11 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Viện Chính sách Công và Quản lý có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo đại học và sau đại học theo các dự án liên kết và nhiệm vụ cụ thể do Hiệu trưởng giao trong lĩnh vực chính sách công và quản lý và các lĩnh vực kinh tế khác có liên quan.

Mục tiêu chính của Viện Chính sách Công và Quản lý là thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội bằng cách tăng cường năng lực của các cá nhân và tổ chức thông qua giáo dục, đào tạo, tư vấn, nghiên cứu và phân tích chính sách.

Đội ngũ nhân sự của Viện bao gồm những nhà nghiên cứu có uy tín được đào tạo bài bản ở những trường đại học và viện nghiên cứu danh tiếng ở các nước phát triển như Anh, Hà Lan, Mỹ, Nhật Bản.

Viện Chính sách Công và Quản lý thiết lập một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện cùng với sự hỗ trợ đầy đủ các trang thiết bị như: thư viện, phòng hội thảo, phòng máy tính chuyên biệt.

Các mảng hoạt động chính của Viện Chính sách Công và Quản lý hiện nay bao gồm:

1. Hợp tác với các tổ chức trong nước và ngoài nước thực hiện nghiên cứu khoa học, tư vấn và bồi dưỡng chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế, chính sách công và quản lý, và các lĩnh vực khác theo nhu cầu của xã hội.

2. Tổ chức đào tạo sau đại học theo các dự án liên kết và nhiệm vụ cụ thể do Trường giao.

3. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về lĩnh vực kinh tế, chính sách công và quản lý.

4. Tổ chức hội nghị, hội thảo trong lĩnh vực kinh tế, chính sách công và quản lý và  các lĩnh vực có liên quan.